ក្រុមហ៊ុនសំណង់នៅកម្ពុជា

សូមទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគ្មាននៅនៅទីនេះ!

A-BEC Enterprises Co Ltd
Services: Pumps
Swimming Pools
Construction Equipments & Materials – Supplies
Waterproofing Materials & Service
Telephone: 023 994 794/023 994 404
E-Mail: a-bec@camintel.com
Address: #1C , St. 167, Phnom Penh
Absolute Design
Services: Construction – Contractors
Consultants & Management
Interior Decorators
Designers & Suppliers
Telephone: 023 996 997
Fax: 023 994 118
E-Mail: ben0912.lu@gmail.com
Address: #228, St. Norodom, Phnom Penh
Air Connect Engineering (Cambodia) Co Ltd
Services: Engineering – Contractors & Consultants
Telephone: 099 396 422
E-Mail: hr-cambodia@airconnect-e.com
Address: #59C, St. 173, Phnom Penh
Amalgameted Building Construction Development Co Ltd
Services: Construction
Contractors
Consultants & Management
Telephone: 012 769 972/012 943 887
Fax: 023 216 149
E-Mail: sem@camnet.com.kh
Address: #30B , St. 288, Phnom Penh
API + ARCHITECTURAL PRACTICE, INC. EKDESIGN GROUP
Services: Urban design
Architectural design
Structural engineering
ME engineering
Scenographic and photography
Project Management
Maintenance Service
Physical land survey and soil testing
Telephone: (855)12 222 002 /(855)15 222 002
Fax: 023 222 002
E-Mail: info@ekdesign.org
Website: www.ekdesign.org
Address: #3, St. 130, Phnom Penh
Archetype Group
Services: Architectural
Engineering
Planning Project Management
Telephone: 023 987 211
Fax: 023 993 630
E-Mail: info.pp@archetype-group.com
Website: www.archetype-group.com
Address: Phnom Penh Centre, corner of Sihanouk Blvd
Armour Corporation (Cambodia) Pte Ltd
Services: Aeroflex Insulation
Copper Pipe
Aerofix Alutape
Aerotape, Aeroseal, Aeroduct
ADF Air Grilles, Fiberglass
Greenwood Fan Paling
Draka SCM Wirecable, Davis Lighting
Telephone: 011 831 183 / 011 831 138/089 977 188
Fax: 023 720 383
E-Mail: info@armourcorp.com
Website: www.armourcorp.com
Address: #43, St. 432 , Phnom Penh
Aruna Technology Ltd
Services: Engineering
Contractors & Consultants
Maps & Mapping
Surveyors – Chartered
Land Surveyors
Telephone: 023 215 231/012 777 332
Fax: 012 777 332
E-Mail: info.aruna@arunatechnology.com
Website: www.arunatechnology.com
Address: #417Eo, St. Sisowath , Phnom Penh
Asia Real Property Co Ltd
Services: Engineering
Contractors & Consultants
Real Estate Agencies & Appraisers
Telephone: 012 / 013 / 015 383 030/011 872 526 / 023 221 341
Fax: 023 224 392
E-Mail: info@arp-estate.net
Website: www.arp-estate.net
Address: #277, St. Norodom Blvd, Phnom Penh
Associated Concrete Products (Cambodia) Pte Ltd
Services: Concrete Construction
Contractors
Consultants & Management
Telephone: 012 664 900/016 970 868
E-Mail: nget_navy@yahoo.com
Address: National Road#4, Bek Chan, Kandal
Borey Nagara
Services: Contractors,Estate Agencies & Appraisers
Consultants & ManagementReal
Telephone: 012 571 763 / 012 939 843/012 762 455
Address: Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
BKE Construction Services
Services: Piling
Construction
Telephone: (855)-23 986 814/(855)-12 984 252 / (855)-16 984 252 / (855)-11 984 252
Fax: (855)-23 987 217
E-Mail: bke@online.com.kh
Website: www.bke.com.kh
Address: #13, Small Street (Opposit Cheasophara Land),Khan Toul Kok, Phnom Penh
BPC Modern Homemart Center
Services: Construction Equipments & Materials – Supplies
Tiles Supply & Manufacturing
Telephone: 011 555 326
Fax: 063 964 849
E-Mail: bpcsiemreap@yahoo.com
Address: National Road#6, Chong Kaosou, Commune :

Slorkram, Siem Reap

Bun Ches Groups Co Ltd
Services: Architectural – Design
ConsultantsConstruction – Contractors
Consultants & Management
Real Estate Agencies & Appraisers
Telephone: 089 797 922 / 023 350 568/013 333 795 / 012 808 827
Fax: 023 224 088
E-Mail: info@bunches-groups.com
Website: www.bunches-groups.com
Address: #001, Mekong View Apartment, Thmey, Chrouy Changva, Resey Keo, Phnom Penh
B&T Group co.,ltd
Services: General Construction
interior déco
Telephone: 855 23 722 185
Fax: 855 23 722 185
E-Mail: info@biz-trust.biz
Website: http://www.biz-trust.biz/
Address: #318B, Minivong Blvd, Phnom Penh

CAMATEC
Services: CIVIL WORKS
OIL AND GAS INDUSTRIES (UP STREAM AND DOWN STREAM)
FACTORY GENERATING PLANTS, REFINERIES AND TERMINAL
Telephone: 855-23 883 311
Fax: 855-23 883 511
E-Mail: info@camatec.com.kh
Website: http://www.camatec.com.kh
Address: #539Eo, Kampuchea Krom Blvd(St.128), Phsar Depot III, Tuokok, Phnom Penh
Cambodian DTV Network Limited (CDN)
Services: Cable TelevisionSatellite
Antenna Equipment
Systems & Services
Television & Radio Station
Electric Equipments & Supplies
Telephone: 023 305 990
Fax: 023 994 669
E-Mail: cdn@cdn.com.kh
Website: www.cdn.com.kh
Address: #A9, St. 271, Phnom Penh
Cambobuild Construction Chemical Co., Ltd
Services: Chemicals
Waterproofing
Materials & Service
Telephone: 023 882 868 / 092 387 388/015 688 604
Fax: 023 882 858
E-Mail: info@cambobuild.com
Website: www.cambobuild.com
Address: #15JEo, St. 271, TeukThla, Sensok, Phnom Penh
Camcona Group Co., Ltd
Services: Pre-construction service
Pre-construction service
Construction Manager
Design Builder
Strategic Partner
Telephone: (855) 23 88 44 80
E-Mail: camcona@yahoo.com
Website: http://www.camconagroup.com
Address: #20, Street No.554, S.K Boeng Kok 2, Khan Toul Kok, Phnom Penh
CCW – Construction Chemicals World Co., Ltd
Services: Concrete Admixtures
Concrete Repairs
Cement Grinding Aids
Waterproofing Contracting Service
Telephone: 023 223 268/ 012 868 979
Fax: 023 223 269
E-Mail: info@ccw.com.kh /
Website: www.fosroc.com
Address: #B37, St. 199, Phnom Penh
CEMP Engineering Co.,Ltd
Services: Construction
Electrical
Machanical
Plumbling
Telephone: +(855)-23 214 541/+(855)-12 676 849/+(855)-12 578 218/+(855)-12 242 829
Fax: +855-23-214-542
E-Mail: info@cemp-engineering.com
Website: www.cemp-engineering.com
Address: #33, St 173 Olampic, Chamkamon, Phnom Penh
China National Aero Technology
Services: Construction Contractors, Consultants & Management
Telephone: 012 219 365/063 761 670
E-Mail: tdc9399@163.com
Address: #0074 , Wat Bo, Sala Kamreuk, Siem Reap, Siem Reap
Chip Mong Group Ltd.
Services: Asbestos
Cement Suppliers & Manufacturers
Telephone: 011 995 555 / 092 985 999/023 218 060-1/ 011 466 666
Fax: 023 210 155
E-Mail: info@chipmonggroup.com
Address: #137B, St. 245, Phnom Penh
CPAC Monier (Cambodia) Co., Ltd.
Services: Importers Roofing
Bathroom Equipment & Supplies
Construction Equipments & Materials
Telephone: 023 990 407-8 / 023 990 409/016 945 999 / 016 801 516
E-Mail: cmccinfo@cementhai.com.th
Website: www.cpacroof.com
Address: #100, Highway No. 2, Chak Angre II, Mean Chey, Phnom Penh
CPS – Complete Plumbing Solutions
Services: General Plumbing
Design And Installation
Plumbing System
Cleaning, etc.
Maintenace
Environmental Solutions
Telephone: 023 212 141/012 484 106
Fax: 023 212 151
E-Mail: cps@online.com.kh
Website: www.cpscambodia.com
Address: #7, St. 245, Phnom Penh
DBD Engineering Co Ltd
Services: Electrical/ Plumbing
Electric Panel Builder
Air conditioning / Cool Room
Lighting Protection
Fire Fighting / Alarm System
Home Intelligent System
Gas System
Telephone: (855)23 885 531/(855)23 214 631
Fax: (855)23 986 644
E-Mail: services@dbdengineering.com
Website: www.dbdengineering.com
Address: #1E1 , St. 140 Corner St.164, Phnom Penh Hotel
Design & Planning Group
Services: Architectural – Design, Consultants
Interior Decorators, Designers & Suppliers
Maps & Mapping
Marketing Consultants, Research, Analysis & Intelligence
Real Estate Agencies & Appraisers
Geographical Services
Telephone: (855) 99 993 598 / (855) 16 667 344
E-Mail: ungnareth@yahoo.com
Website: www.ili-consult.com
Address: #3B , St. 257, Boeung Salang, Toulkork, Phnom Penh
Desjoyaux
Services: Water Purification
Filtration Equipment & Services
Construction Equipments
Materials – Supplies
Telephone: 023 221 177/012 835 768
Fax: 023 219 087
E-Mail: jdcambodia@online.com.kh
Website: www.khaouchuly.com
Address: #35 , St. 63 Corner St. 222, Phnom Penh
Ener-K Asia Co., Ltd
Services: Consultants Engineers
Projects Management
Telephone: 023 991 684
E-Mail: info@ener-k.asia
Website: www.ener-k.asia
EnviroCam
Services: Cleaning
Pets managements & Control
Landscaping
Urban Management Service
Telephone: 023 222 001/023 219 383
Fax: 023 982 027
E-Mail: info@hcc.com.kh
Website: www.hcc.com.kh
Address: #49D, St. 214, Phnom Penh
Europ Continents
Services: Water Quality Control
Consultants & Management
Kitchen Equipment
Construction Equipments
Telephone: 023 218 670 / 023 986 228
E-Mail: commercial@europ-continents.com.kh
Website: www.europcontinents.com
Address: #10, St. 240, Phnom Penh
Exeliance Asia Co Ltd
Services: Interior Decorators
Designers & Suppliers
Consultants & Management
Telephone: 023 726 992
Fax: 023 727 496
Website: www.exeliance.eu
Address: #340, St. 370, Phnom Penh
Five-Arc Architect Group
Services: Architectural and Design Solutions
 • Efficient and aesthetic space planning
 • Restoration and conservation process
 • Incorporation of Modern Building Systems
 • Integration of Services: Air Conditioning, Electrical, Data Networking, Fire Alarm, Security Systems and Energy Conservation Systems
Scope of Services
 • Analysis of Clients’ requirements
 • Design development from Concept to Final Stage
 • Computerized Presentations
 • Project Estimation
 • Detail Construction Drawings
Telephone: (855)12 887 599/ (855)16 556 909
E-Mail: admin@five-arc.com
Website: www.five-arc.com
Address: #113 , 3rd floor, St. 245, Parkway Square Phnom Penh
FINNMAP – Cambodia
Services: Engineering
Contractors & Consultants
Maps & Mapping
Surveyors – Chartered
Land Surveyors
Telephone: 023 224 764 / 012 807 283/012 620 969
Fax: 023 224 210
E-Mail: finnmap.cambodia@online.com.kh
Address: #246B, St. 63, Phnom Penh
Furbet Group Ltd
Services: Concrete Construction
Contractors
Consultants & Management
Telephone: 023 983 320/012 836 442
Fax: 023 983 320
E-Mail: bryan.haseltine@online.com.kh
Address: #1080, St. 21, Takhmao, Kandal
GS Engineering & Construction
Services: Engineering
Contractors & Consultants
Construction – Contractors
Consultants & Management
Telephone: 023 994 862/012 947 956
Fax: 012 947 956
Address: #242, St. 271, Phnom Penh
GT Images
Services: Design, Consultants Electronic Products
Retail & Services
Architectural
Telephone: 012 723 488
Website: www.gtimages.com.au
Address: East of Riverside, Siem Reap
G Holdings Company Ltd GW Design
Services: Architectural – Design
Consultants Interior Decorators
Designers & Suppliers
Plumbing
Project Management
Telephone: 012 475 977 / 012 802 919/012 881 455
Fax: 023 214 421
E-Mail: info@gwholding.com
Address: #108-112, #103 Hong Kong Center, St. Preah Sothearos Blvd, Phnom Penh
Heng Asia Home Product
Services: Water Purification
Filtration Equipment & Services
Bathroom Equipment & Supplies
Kitchen Living-Dining
Telephone: 023 218 995-7
Fax: 023 218 339
E-Mail: sales@hengasia.com
Website: www.hengasia.com
Address: #20 , St. 245, Phnom Penh
Heng Mey Co Ltd
Services: Trading Companies
Telephone: 023 217 681/012 836 837 / 011 836 837
Fax: 023 217 682
E-Mail: vutheavy@hmc.com.kh / vutheavy_seng@yahoo.com
Website: www.hmc.com
Address: #115C , St. 143, Phnom Penh
Hexco International Co Ltd
Services: Architectural – Design
Consultants Interior Decorators
Designers & Suppliers
Telephone: 016 607 161/016 361 001
Fax: 023 990 382
E-Mail: joewo2n@yahoo.com
Address: #23 , St. 608, Phnom Penh
Highest Quality Roofing & Building Maintenance Products Import Export (Hor) Co Ltd
Services: Importers Roofing
Bathroom Equipment & Supplies
Construction Equipments & Materials
Telephone: 012 878 708
E-Mail: 012878708@mobitel.com.kh
Address: #474BEo , St. 271, Phnom Penh
Home Decor Center Co., Ltd
Services: Ceramic tiles,Sanitary ware
Sanitary fitting,Glass Block
Ceramic Roof Tile,Roofing Insulation
Importers
Portland Cement,White Cement
Steel products,Tile fix & Tile Grout
Telephone: 023 219 670-2/ 012 266 333 / 011 202 000
Fax: 023 994 577-8
E-Mail: homedecorecenter@everday.co.kh
Website: www.homedecorcenter.com.kh
Address: #155C , St. 245, Phnom Penh
HRDesign & Consultants
Services: Employment Agencies
Interior Decorators
Designers & Suppliers
Telephone: 017 665 690/092 189 938/016 927 646
E-Mail: hrd.asia@yahoo.com
Website: www.hrd.com.my
Address: #26 , St. 306, Boeung Keng Kang I, Phnom Penh
HT Power System
Services: Sales/Buy/Rent & Installation Gensets
HFO Diessel Generating Sets
Power Cable Systerms and Transformer Installation
Air- conditioner mainternance and Installion
Auto transfer switch & Auto Syncronizing Systems
Sound Proof canopy and accoustic room
Part, service and complete engine overhaul
Construction and Estate
Telephone: 855-11-920-033
E-Mail: htps_management@ppctv.com.kh
Website: http://www.htpscam.com
ILI Consulting Engineers Mekong Ltd
Services: Roads, bridges, culverts
River bank protection, river training
Water supply systems
Sewage systems
PDA testing
Architecture
Offices and banks
Schools and training centres
Hospitals and health centres
Residential buildings
Telephone: 023 884 284 / 017 971 493
Fax: 023 987 907
E-Mail: mail@ili-consult.com
Website: www.ili-consult.com
Address: #41 , St. 588 Corner St. 313, Phnom Penh
Infratech (Cambodia) Co Ltd
Services: Road Building Contractors & Equipment
Trading Companies
Construction Equipments & Materials – Supplies
Measuring Machines & Equipment
Testing Apparatus
Power Generating Set
Construction – Contractors, Consultants & Management
Generators – Supply, Rental, Spare Parts & Services
Telephone: (855)23 997 118/(855)13 33 11 33
Fax: 023 997 127
E-Mail: sales@infratech.com.kh
Address: #43b, St. 271, Phnom Penh
IRE Technology Co.,Ltd
Services: Interior Decorators
Designers & Suppliers
Air Conditioning – Supply
Services Electric Work
Telephone: 023 882 098/017 878 999 / 012 980 183
Fax: 023 882 098
E-Mail: ire_technology@yahoo.com
Address: #18, St. 347, Phnom Penh
KAS Furniture
Telephone: 023 99 55 22
Website: http://www.dht-group.com/
Khmer Nippon
Services: Construction
Architectecture
Telephone: (855)-023-6921-772 / (855)-097-7299-300 / (855)-012-847-006
Website: http://www.khmernippon.com/
Address: # 13B, St. 290, Toul Svay Prey, Chamkamon, Phnom Penh
Khi Hout Construction Material Shop
Services: Importers Roofing
Bathroom Equipment & Supplies
Construction Equipments & Materials
Telephone: 023 881 311 / 023 881 317/012 919 426 / 011 949 426
Fax: 023 881 314
E-Mail: khi_hout@yahoo.com
Address: #335A, St. 245, Phnom Penh
Khmer Cement Industry Company Limited
Services: Cement Suppliers
Trading Companies
Manufacturers Importers
Telephone: 023 430 902-3
Fax: 023 430 897 / 023 430 817
E-Mail: sinith@online.com.kh
Address: #9, St. 80 Corner St. 75, Phnom Penh
Khmer Buildtech
Services: Construction
Telephone: (855)12 231 331/ 017 838 856/023 69 08 305
E-Mail: info@khmerbuildtech.com
Website: http://www.khmerbuildtech.com/
Address: #512, Mao Tse Tong Boulevard, Phnom Penh
Kim Song Construction Equipment & Materials
Services: Construction Equipments
Materials – Supplies
Telephone: 011 882 260/011 920 459
Fax: (855) 023 214 004
Address: #239B, St. 245, Phnom Penh
Kim Sour Construction Equipment Shop
Services: Cement Suppliers & Manufacturers
Sand & Gravel – Supply
Stonework
Telephone: 011 933 518 / 012 666 851/012 586 838
Address: 471B, 271, Phnom Penh
Kleen Elevent
Services: Pest control
Gardening management
Telephone: 017-997-111/015-977-111
E-Mail: info@kleeneleven.com
Website: http://www.kleeneleven.com
Address: #07, St. 105, Boeng Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Koki Engineering Co., Ltd.Koki Engineering Co., Ltd.
Services: Architectural – Design
Construction – Contractors
Consultants & Management
Consultants
Telephone: 016 48 58 68/ 023 21 56 54
Fax: 023 99 38 68
E-Mail: admin@koki.com.kh
Website: www.koki.com.kh
Address: #34H , St. 368, BBK III, Phnom Penh
Kok Sarem Building Materials Shop
Services: Construction Equipments & Materials
Supplies Electric Household Appliances
Retail
Telephone: 012 823 470
Address: #088 , National Road#2, Takhmao, Takhmao, Kandal
Komar Tep Co Ltd -Sihanouk
Services: Road Building
Contractors & Equipment
Telephone: 012 405 995/016 951 864
Fax: 034 934 092
Address: II, 3, Mittapheap, Preah Sihanouk
Kumho Industrial Co., Ltd
Services: construction company
Telephone: 025 633 3000/02-6303-0114(korea)
E-Mail: tn.cheaden@yahoo.com
Website: www.kumhoenc.com
Address: Kumho Asiana Main Tower #115, Sinmunno 1-Ga, Jongno-gu, SEOUL, Kompong Speu
KVV Co., Ltd
Services: Construction – Contractors, Consultants & Management
Telephone: 023 212 947 / 023 217 942/097 5808 478
E-Mail: sokny88@yahoo.com
Address: #62A, St. Norodom Blvd, Chey Chum Nas, Daun Penh, Phnom Penh
LBL International
Services: Construction Contractors
Consultants & Management Engineering Contractors & Consultants
Telephone: 063 760 524/ 012 448 333
E-Mail: lblsr@online.com.kh
Website: www.lbl-group.com
Address: Krous, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap
Lov Tech Heng Construction Group Co Ltd
Services: Construction – Contractors
Consultants & Management
Telephone: 081 888 653/017 888 653
Address: Ekareach, Mittapheap, 4, Preah Sihanouk
Ly Chhuong Construction & Import Export Co Ltd
Services: Architectural Design
Construction Service & Managerment
Structura Design
Civil Engineering
Telephone: 023 220 525
Fax: 023 2788
E-Mail: info@lcc.com.kh
Website: http://www.lcc.com.kh
Address: #21 , St. 57 Corner St. 334, Phnom Penh
Master Service Cambodia Group Co., Ltd
Services: Air Conditioning – Supply & ServicesInvestment Consultants
Landscape Gardens & Maintenance Services
Maintenance – General, Building, Electrical, Plumbing, Cleaning, etc.
Pest Control Service
Chemicals
Washing Machines & Dryers Equipment & Services
Cleaning Equipments & Supplies
Telephone: 015 888 816 / 023 969 911/023 6666 858
E-Mail: info@servicemastergroup.com
Website: www.masterservicecambodia.com
Address: #28, St. Street Veng Sreng, Borey New World, Village :

Dangkor, Phnom Penh

Mechanical & Electronical Constructior
Services: Air-conditioning
Building Automation System (BAS)
Fire Alarm
Power
Water Treatment Plant
Automatic Sprinkler System
Telephone: (855) 23 998 234/(855) 11 856 002 / 16 856 002
Fax: (855) 23 998 234
E-Mail: info@stscambodia.com
Website: www.stscambodia.com
Address: #10Eo, St. 301, Boeung Kork II, Toul Kourk, Phnom Penh
MECA Interior & Architecture Limited
Services: Interior Design
Architecture Design
Building
Constructor
Project Management
M & E (Mechanical And Electronic )
Telephone: 012 624 666
Fax: 023 99 77 40
E-Mail: info.meca@gmail.com/info@mekongcampu.com
Website: www.mekongcampu.com
Address: #19, St. 205, Toul Svay Prey II, Chamkamorn, Phnom Penh
Meng Hong Ing Builder Co., Ltd
Services: Civil Construction
Renovation
Maintenance Service
Equipment Rental
Road And Bridge Construction
Telephone: 023 223 858/012 814 644/012 765 543/011 740 385
Fax: 023 223 826
E-Mail: mhi@online.com.kh
Address: #380 , St. 284, Phnom Penh Hotel
Meng Hong Ing Builder Co., Ltd
Services: Civil Construction
Renovation
Maintenance Service
Equipment Rental
Road And Bridge Construction
Telephone: 023 223 858/012 814 644/012 765 543/011 740 385
Fax: 023 223 826
E-Mail: mhi@online.com.kh
Address: #380 , St. 284, Phnom Penh Hotel
Meong Phally Plumbing Shop
Services: Building, Electrical
Construction Equipments & Materials
Plumbing, Cleaning
Pipes & Fittings
Telephone: 023 223 200 / 023 212 993/012 909 066 / 011 777 150
Fax: 023 211 257
Address: #365B , St. 271, Phnom Penh Hotel
Modern Clean
Services: Covering Properties
Home Cleaning
Telephone: 097 723 0606/016 53 81 50
E-Mail: moderncleang1996@hotmail.com
Ork Ly Construction
Services: Construction
Contractors
Consultants and Management
Telephone: 012 222 202/012 662 667
Address: O Takampy, Toul Ta Eack, Battambang
Orient Electric Company Limited
Services: Construction
Contractors
Consultants and Management
Electric Works
Telephone: 012 759 425/016 772 345
E-Mail: camkor_dgm@wicam.com.kh
Address: Katork,  Kantork, Ang Snoul, Kandal
Penta-Ocean Construction Co Ltd – Sihanoukville
Services: Construction – Contractors
Consultants & Management
Telephone: 034 934 068/034 934 096
Fax: 034 934 092
E-Mail: ppenhpoc@online.com.kh
Address: Kampong Phe, Preah Sihanouk
PestBusters (Cambodia) Ltd.
Services: Maintenance – General
 • Building
 • Electrical
 • Plumbing
 • Cleaning, etc.
Pest Control Equipment & Supply
Telephone: 023 218 788/012 808 088/023 216 038
Fax: 023 216 039
Website: www.pestbusters.com.sg
Address: #53B, St. 222, Boeung Rang, Daun Penh, Phnom Penh
Pestokill Services Pte Ltd
Services: Maintenance – General, Building, Electrical, Plumbing, Cleaning, etc.Pest Control Service
Telephone: 063 380 197
Address: #204, Street :

Phsar Chas, Siem Reap

Phnom Penh Plotting Services
Services: color ink plotting
black & white laser printing
cutting, folding and filing of technical drawings
delivery to your door step
technical assistance with converting CAD formats and creating plot style table files
Telephone: 023 884 284 / 012 366 242 / 017 971 493
Fax: 023 987 907
E-Mail: mail@ppplot.com
Website: www.ppplot.com
Address: #89A, St. 592, Phnom Penh
Precast Technology Engineering & Construction
Services: ConcreteConstruction – Contractors
Consultants & Management
Construction Equipments
Water Purification
Materials – Supplies
Telephone: 016 689 809
E-Mail: precastcambodia@yahoo.com
Address: #40D, St. 409, Phnom Penh
Punleu Angkor Thay Chhing
Services: Construction Contractors, Consultants & Management
Telephone: 012 919 378/011 525 999
Address: Wat Bo, Sala Kamroeuk, Siem Reap, Siem Reap
PURAPOOL Construction Equipment & Supply
Services: Construction
Maintenance
Design
Renovation
Swimming Pools – Installation
Equipment, Maintenance & Supply
Water Purification & Filtration Equipment & Services
Telephone: 017 674 736/012 909 970
Fax: (855) 023 214 004
E-Mail: khom@puralpool.com
Website: www.purapool.com
Address: Confederation de la, Depo III, Toul Kork, Phnom Penh
Q9 Co Ltd
Services: Water (Bottled & Bulk)
Supplies & Manufacturing
Telephone: 011 697 936 / 016 697 936/012 556 163 / 097 2592 222
Address: #34DE0E1, St. 261, Phnom Penh
RECSC – Ravuth Engineering Construction Service Company
Services: Construction
Contractors
Consultants and Management
Glass Cutting & Workshops
Telephone: 023 983 211/011 745 506
Fax: 023 983 211
E-Malil: rescs_cam@yahoo.com
Address: #308, St. 110, Thmey, Takhmao
Saggara Corporation
Services: Roofing
Bathroom Equipment & Supplies
Construction Equipments & Materials
Importers
Warehousing – Racking & Shelving
Equipment & Supplies Water Purification
Filtration Equipment & Services
Telephone: 023 224 530 / 012 987 770/011 561 798 / 011 775 887
Fax: 023 224 531
E-Mail: admin@saggaracorp.com.kh
Address: #138 , St. 51, Phnom Penh
Sala Design Landscape & Architectural Group
Services: Landscape Design
Architechtural Design
Cultural & Arts Research
Urban & Natural Landscape Design
Site Planning & Analysis
Telephone: (855)92 899 960
Fax: 023 222 002
E-Mail: bbrunya@yahoo.com /saladesign@yahoo.com
Website: www.saladesign-cambodia.com
Address: #20 , St. 390, Phnom Penh
Samnang Sambath Group
Services: Construction
Interior Design
Renovation
Gypsum Ceiling
Landscaping
Street Structure
Electrical Work
Telephone: 016 840 088/012 360 088
E-Mail: ss_group88@yahoo.com
Address: St. 200, Phnom Penh
Samnang Thmei E & C Co.Ltd
Services: Construction
Contractors
Consultants
Management
Telephone: 012 981 144 / 012 295 869/011 964 981
E-Mail: samnang_thmey@yahoo.com
Address: #KM2 , National Road#3, Angtrakiet, Kantork, Ang Snoul, Kandal
Sam Ngun Plumbing Shop
Services: Pipes & Fittings
Electric Equipments & Supplies
Telephone: 012 488 497/011 970 683 / 011 923 357
Fax: 023 426 458
Address: #52Eo, St. 70, Phnom Penh
SEA UNION CONSTRUCTION
Services: Construction
Telephone: (855) 23 995 100/ (855) 23 351 169/(855) 12 832 168/ (855) 11 832 168/(855) 12 816 768
Fax: (855) 23 424 083
E-Mail: sea_union@online.com.kh
Address: #199, St. Monireth, Steung Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh
Seng Enterprise Co Ltd
Services: Maintenance – General
Engineering
Contractors & Consultants
Electrical, Plumbing, Cleaning
Telephone: 023 215 342 / 023 211 983/011 999 788 / 011 979 988
Fax: 023 212 267
E-Mail: info@seng-enterprise.com.kh
Website: www.seng-enterprise.com
Address: #138, St. 51, Phnom Penh
Service Master Group
Services: General Pest Control Service
Termites Control
Fumingation
Glass Clean
Electrical, Plumbing, Cleaning
Telephone: 017 666 618/012 757 876/011 555 655/015 888 816
Fax: 023 996 798
E-Mail: servicemaster168@yahoo.com
Address: #248, St. 39BT, Phnom Penh
SMEC International Pty Ltd
Services: Interior Decorators
Project Identification and Feasibility
Project Delivery
Operation and Maintenance
Project Management and Advisory
Telephone: 023 214 241/012 554 996
Fax: 023 217 943
E-Mail: rebdp@online.com.kh
Website: www.smec.com.au
Address: #24, St. 352, Phnom Penh
Sok Ang Construction Material
Services: Contruction equipment
Materials-supplies
Telephone: 016 870 200 / 017 777 526/016 374 382
Address: St. Borey Kamakor, Mondul 2, 3, Mittapheap, Preah Sihanouk
Sun Hour Building Material
Services: Construction And Equipment Supplies
Bathroom Appliance
Kitchen Equipment
Swimming pool equipment
Kitchen Appliance
Water Filter
Flooring
Telephone: 023 218 508/012 368 899/023 720 352
Fax: 023 218 988
E-Mail: sunhour@camnet.com.kh
Website: www.sunhour.com
Address: #427Eo , St. Preah Monivong, Phnom Penh
Sun Mao Construction Equipment
Services: Construction Equipments
Materials – Supplies
Telephone: 012 994 893/011 875 191
Address: #445, St. 271, Phnom Penh
Standard Construction & Engineering Co,Ltd
Services: design
engineering
construction
real estate
Telephone: (855) 023 72 2006
Fax: 855) 023 72 2007
E-Mail: yensrorn@sce.com.kh
Website: www.sce.com.kh
Address: # 89, St. Machintek, Chroy Changva, Riseykeo, Phnom Penh
Than Sokha Construction Equipment Shop
Services: Importer
Construction Equipment & Material Supplies
Telephone: 023 865 858 / 023 424 848/012 907 088 / 011 907 088
Fax: 023 995 588
E-Mail: than_sokha@yahoo.com
Address: St. 271, Phnom Penh
The Consortium of Kanto Construction & Sanpo International
Services: Construction
Contractors
Consultants & Management
Telephone: 042 942 436
E-Mail: uk_botum@yahoo.com
Website: www.kanto-k.co.jp
Address: #31-33, St. Khemarak Phumen, 14, Kampong Cham
The Design Solutions
Services: Graphic Design
Interior Design
Interior Renovation
Home Furniture
Office Furniture
Advertising Production
Telephone: 023 994 499 / 015 312 313 / 012 312 345
Fax: 023 994 422 / 023 993 655
E-Mail: thedesignsolutions125@gmail.com
Address: #115B , St. 173, Phnom Penh
The Room Design Studio
Services: Interior design Architecture
Design apartments villas offices retail shops Private homes, offices, retail
Design, site supervision, interiors
Telephone: 023 993 620/ 012 882 813
E-Mail: sara@theroomds.com
Website: www.theroomds.com
Address: #: 9AB Eo , St. 288, Phnom Penh
The Seaboard Cambodian Development Co Ltd
Services: Engineering
Contractors & Consultants
Contractors`Equipment & Supplies
Telephone: 012 919 950 / 023 366 342-3/016 931 811 / 016 952 011
Fax: 023 368 171
E-Mail: panha_soth@yahoo.com
Address: #PK 16, National Road#4, Kandal
Toa Paint (Thailand) Co Ltd
Services: Paint – Dealers & Contractors
Telephone: 023 994 937
E-Mail: toacambodia@yahoo.com
Website: www.toagroup.com
Address: #113, 1st Floor, Parkway Square, St. 245, Phnom Penh
Tong Seng
Services: Construction Materials, Cement
Steel, Stone, Brick, Sand
Soil, Red Soil & Having
Delivery Trucks for Rent
Telephone: 016 478 888 / 016 826 626/012 826 626 / 092 878 898
Fax: 063 965 775
E-Mail: tongsen168@gmail.com
Address: Lok Taneuy, Sala kamroeuk, Siem Reap
Vanh Nary Construction Material Shop
Services: Construction Contractors, Consultants & Management
Telephone: 012 660 393/012 543 929
Address: #13 , National Road#6, Banteay Chas, Slorkram, Siem Reap, Siem Reap
Water Supply Development & Rural Market
Services: Ministries and Governmental Entities
Telephone: 012 417 599/012 974 241
Address: 13 Makara, Prek Preah Sdech, District :

Battambang

Yeay Phann Construction Equipments & Paints Shop
Services: Construction Equipments
Materials – Supplies
Paint – Dealers & Contractors
Telephone: 023 214 528 / 016 494 988/011 494 988 / 012 494 988
Address: #232-234Eo, St. 217, Phnom Penh
YKK Vietnam Co Ltd
Services: ImportersGarment
Industrial Equipment
Telephone: 023 723 637/ 077 967 788
Fax: 023 723 626 / 023 430 685
E-Mail: anita@ykk.com.kh
Website: www.ykk.com
Address: #53 , St. Preah Monivong, Office 18, Phnom Penh Hotel

Concrete Companies in Cambodia

CPAC Cambodia Co., Ltd.
Tel: 023 356677
Email: cpac_cambodia@scg.co.th
Phnom Penh Nº. 100, National Road No 2, Chak Angre Leu, Mean Chey

Union Concrete Factory Co., Ltd.
Tel: 012 500 003
Email: ucf035@yahoo.com
Preah Sihanouk Group 1, Sangkat 1, Khan Mittaphep, next to primary school of Samdech Hun Sen Khlang Leu, National Road No. 4

S & G Concrete
Tel: 054 6363 066
Banteay Meanchey National Road No 5, Palelay Village, Poi Pet Commune, O’chrov District

BKE-British Khmer Engineering Limited
 • Construction – Contractors, Consultants & Management
 • Engineering – Contractors & Consultants, Concrete

Tel:023 986 814

Email: BKE@online.com.kh

Phnom Penh Nº. 13, Road Opposite Cheasophara Land, Khan Toul Kork


ICB Quarry
Tel: 023 880 966
Phnom Penh Nº. 11, Street 548

Associated Concrete Products (Cambodia) Pte Ltd
Tel: 012 664 900
Email: nget_navy@yahoo.com
Kandal National Road No 4, Bek Chan Commune, Km 22

Hoang Long Mekong
Tel: 023 6383 789
Website: http://www.hoanglonggroup.com/
Phnom Penh Nº. 154D, Street 134

S Sunrise Co Ltd
Tel: 023 995 468
Email: vong_samath@online.com.kh
Phnom Penh Nº. 472B, Mao Tse Toung (St. 245)

Furbet Group Ltd
Tel: 023 983 320
Email: bryan.haseltine@gmail.com
Kandal Nº. 1080, Street 21, Takhmao City

Grand Industries Ltd
Tel: 023 99 57 77
Phnom Penh Nº. 156, Chom Chao (St. 217)

សូមទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកគ្មាននៅនៅទីនេះ!

Advertisements
Comments
4 Responses to “ក្រុមហ៊ុនសំណង់នៅកម្ពុជា”
 1. sengleanghor ថា:

  I need this list. Thank very much for your Collecting….

 2. Phal Dana ថា:

  thanks for your information and show it here

 3. pot Rima ថា:

  សូមជួយណែនាំក្រុមហ៊ុនLand Survey នៅខេត្តសៀមរាបឪ្យខ្ញុំមួយបានទេ?

 4. cheksopheap ថា:

  Dear all Architecture, Main Contractor and Engineer

  POST-TENSION SYSTEM (Pre-stressed)

  NAMCONG is a member of PTI (Post-tensioning Institute in the US), and also the very first company to specialize in Post-Tension Design. We are design overall structure from basement to top.

  Namcong Post-Tension can solve for Architecture, Main Contractor, Civil Engineer and all construction project such as: apartment, office, hotel, restaurant, factory, silo, road segment, and bridge etc. it can applied to Flat Slab, Drop-Panel Slab and Band Beam Slab with span over than 7m to 20m or over we use Post-tension beam. It can save structural (PT) cost from 10% – 20% if we compared to reinforced concrete structures (RC).

  Post-tension structure is applied to projects to bring cost-effectiveness:
  1. Lengthen span
  2. Reduce depth of cross-section
  3. Reduce self weight
  4. Reduce steel
  5. Construction quickly
  6. Reduce completion cost
  7. Minimize storey height
  8. Used plan flexibly
  9. Change the used performance easily.
  10. Good looking slab and building
  We are now operating some projects in Phnom Penh and other City.
  Once again, thank you very much and we look for more opportunities to be supportive with your project.

  Very much appreciated your taking time with our words and look forward to your soon reply.

  With best regards,

  Chek Sopheap
  Directing Manager
  HP: 012 707 900
  HP: 010 987 889
  Tel: 023 983 279
  E-mail: cheksopheap@gmail.com
  E-mail: etd.e@namcong.com
  Website: http://www.namcong.com; http://www.namcong.asia

  Phnom Penh Office:
  Add.: No.3, Street 10m, Group 17, Toul Korka I, District Chakangreakrom Commute Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia.
  Ho Chi Minh Office:
  Add.: R.3-S5, 2nd Fl, No. 31-33 Phan Huy Ich Str., Ward 15, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam.
  Da Nang Office:
  Add.: 3th Fl, No. 4 – 6 Tran Nhan Tong Str., Tho Quang Ward, Son Tra Dist, Da Nang City, Vietnam.
  Hanoi Office:
  Add.: No.46, Me tri Street, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: