ភោជនីយដ្ឋាន

ភោជនីយដ្ឋាន​ គឺជា​គ្រឹះស្ថាន​ ឬទីកន្លែង​ សម្រាប់លក់ដូរ​ … បន្ត​ការ​អាន