របៀបប្រើប្រាស់ Line, Freehand & Eraser in Google Sketchup

ទាញយកមេរៀននេះ : របៀបប្រើប្រាស់ Line, Freehand & Era … បន្ត​ការ​អាន

របៀបប្រើប្រាស់ Circle & Polygon in Google Sketchup

ទាញយកមេរៀននេះ : របៀបប្រើប្រាស់ Circle & Polygon ទាញ … បន្ត​ការ​អាន

របៀបប្រើ Push/Pull, Move & Offset in Google Sketchup

ទាញយកមេរៀននេះ : របៀបប្រើ Push/Pull, Move & Offset ទ … បន្ត​ការ​អាន

របៀបប្រើប្រាស់​ Arc, Followme & Rotate in Google Sketchup

ទាញយកមេរៀននេះ : របៀបប្រើប្រាស់ Line, Freehand & Era … បន្ត​ការ​អាន