ហុងស៊ុយ១០ចំណុចនៅក្នុងការិយាល័យ

ដើម្បី​បំពេញ​ការងារ​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ផល​ល្អ ដំបូង​គេ​ត្រូវ​ … បន្ត​ការ​អាន

រៀបចំសាឡុងបែបណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនហុងស៊ុយ

ក្នុង​ផ្ទះ​សម្បែង​ការ​រៀប​ចំ​ទុក​ដាក់​សាឡុង​ឲ្យ​បាន​ត្រ … បន្ត​ការ​អាន

ទ្វារ​ផ្ទះ​ដែល​មាន​ហុងស៊ុយ

នៅពេល​ណា​គេ​បោះជំហាន​ចូលទៅក្នុង​អា​ផាត​ម៉េន ឬ​ផ្ទះ​នៅ​ក … បន្ត​ការ​អាន

របៀប​រៀបចំ​ខាងក្រៅ​ផ្ទះ​ឲ្យ​មាន​ហុងស៊ុយ

ហុងស៊ុយ​ជា​ក្បួនខ្នាត​មួយ​ត្រូវបាន​ជនជាតិ​ចិន​ប្រកាន់ខ្ … បន្ត​ការ​អាន